โรงเรียนบ้านศรีพนม

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Error
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
E-mail Print


โรงเรียนบ้านศรีพนมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ให้นักเรียนเป็นคนดี มีน้ำใจ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. จัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะไหว้สวย รวยน้ำใจ

3. จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ เพื่ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. จัดหาและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย

6. จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

7. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นครูมืออาชีพ

8. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

9. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชีพ

1. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เก่ง ดี และมีความสุข

2. นักเรียนมีคุณลักษณะ ไหว้สวย รวยน้ำใจ

3. นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

4. โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

6. โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น

7. นักเรียนมีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย

9. โรงเรียนมีการบริหารงาน และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาชัดเจน มีคุณภาพ

10. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลได้ทุกขณะ

11. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีความสามารถในการใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้

12. ครูได้พัฒนาตนเองอย่างคนละน้อย 20 ชั่วโมง/ ปี

13. ชุมชนทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน

 

เว็บลิงค์

Public
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
คุรุสภา
ศูนย์ปกิบัติการ สพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Guruonline
Training Obec
TEPE Online
สมศ.
สทศ.
ก.พ.ร.
สถาบันพัฒนาครูฯ (สคบศ.)
ตรวจสอบการขอใบประกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบการต่อใบประกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบการชำระเงิน ชพค.-ชพส.
ThaiLIS
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ.
ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 


Local

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพม 11
ศธจ.สุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อบจ.สุราษฎร์ธานี
อบต.ประสงค์
สถานที่ท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนท่าชนะ
แผนที่สุราษฎร์ธานี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขตพื้นที่ ปี 2560
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาค ปี2560


Other
ดูเว็บการศึกษาอื่นๆ
ดูทีวี-หนังสือพิมพ์
กฎหมาย ระเบียบทางการศึกษา
พยากรณ์อากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา
ครูไทย
ครูบ้านนอก
สหวิชาดอทคอม
วัดผลจุดคอม
ตรวจสอบลากกินแบ่งรัฐบาล
ทดสอบความเร็ว Internet

หลักเกณฑ์วิทยฐานะ

  คู่มือการประเมิน


Login

ข้อมูลโรงเรียน

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน

รวมลิงค์แหล่งความรู้Statistic

Content View Hits : 152948

Who's Online

We have 21 guests online