โรงเรียนบ้านศรีพนม

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Error
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
E-mail Print

ประวัติโรงเรียนบ้านศรีพนม

โรงเรียนบ้านศรีพนมจัดตั้งขึ้นและเปิดทำการสอน  เมื่อวันที่ ๑๒  พฤษภาคม ๒๕๐๒ โดย นายสุวรรณ  กรทิพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลประสงค์ พร้อมด้วยราษฎรในหมู่บ้านเป็นผู้ขอจัดตั้ง ได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนจากนายพาสน์  ทิตระกูล  ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอท่าชนะ นายอเนก  ยอดสุขา  นายอำเภอท่าชนะ  ขอจัดตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในปีแรกเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.๑ ถึง ชั้น ป.๓  มีนักเรียนทั้งหมด  ๔๒  คน มีครูทำการสอนเพียงคนเดียว  โดยทางราชการแต่งตั้งให้ นายรัตน์  ศรีสมัย  ครูโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โดยอาศัยโรงข้าวของนายสุวรรณ  กรทิพย์  เป็นสถานที่ชั่วคราว
ต่อมา  นายรัตน์  ศรีสมัย  ครูใหญ่  และนายสุวรรณ  กรทิพย์  ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนสละเงิน แรงงาน  จัดสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร ขนาด ๘ x ๙ เมตร ขึ้น  ๑ หลัง ในที่ดินสงวนสาธารณะของหมู่บ้าน  ซึ่งกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ยกขึ้นเป็นพื้นที่กว้าง ๒ เส้น ยาว ๕ เส้น  ได้เข้าทำการสอนในอาคารหลังนี้ เมื่อวันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๐๔  ค่าอุปกรณ์และแรงงานในการก่อสร้างประมาณ ๕,๐๐๐ บาท  วันที่ ๒๙  พฤษภาคม ๒๕๐๗ ทางราชการได้สั่งให้ นายประเสริฐ  จันทระ  เข้าเป็นครูช่วยสอน และได้ลาออก เมื่อวันที่ ๒๓  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๘
ในปีงบประมาณ ๒๕๑๐  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้อนุมัติเงินงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ แบบ ๐๐๒ กรมสามัญ ขนาด ๗.๐๐ x ๒๗.๐๐ เมตร ๓ ห้องเรียน ในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท  นายนาม  อินทรปาน  เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง วันที่ ๑๒  พฤศจิกายน ๒๕๑๐  สร้างเสร็จวันที่ ๒๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑  ทำพิธีเปิดอาคารเรียนในวันที่  ๗  พฤษภาคม ๒๕๑๑ โดยมี นายพาสน์  ทิตระกูล  เป็นประธานในพิธีแทนนายอำเภอ
ต่อมา วันที่ ๒  กันยายน  ๒๕๑๑  ทางราชการได้สั่งนายมานิตย์  สมเพชร เข้าเป็นผู้ช่วยครู  ทำการสอนอีก ๑ คน  และลาออกเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๑๓  และแต่งตั้งให้นางสาวหนูวาสน์  กลับพัฒน์  ครูโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม   อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๒  กรกฎาคม ๒๕๑๒
ต่อมาวันที่ ๑  พฤษภาคม ๒๕๑๓  ทางราชการมีคำสั่งแต่งตั้งให้นางสาวอุบล  กองศรี มาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนี้และให้นายรัตน์  ศรีสมัยครูใหญ่ไปดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส อำเภอไชยา ตามคำสั่งที่ อ.ส.ฎ. ๒๔๙/๒๕๑๓  ตั้งแต่วันที่ ๕  มิถุนายน ๒๕๑๓
วันที่ ๔ มิถุนายน  ๒๕๑๓ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายบุญวัฒน์  จันทร์แก้ว ไปดำรงตำแหน่ง
ครู โรงเรียนวัดบุญบันเทิง  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
ในวันที่ ๑  กรกฎคม ๒๕๑๓ ทางราชการมีคำสั่งให้ นางสาวหนูวาส  กลับพัฒน์ ย้ายไปดำรง
ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดชัยธาราวาส ตามคำสั่งที่ ๓๒๙/๒๕๑๓  ต่อมามีคำสั่งให้ นางสาวสมจิตร  อินทร์เนื่อง มาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนี้ เมื่อวันที่ ๙  กันยายน ๒๕๑๓ ตามคำสั่งที่ ๘๘๙/๒๕๑๓  ต่อมา นางสาวอุบล  กองศรี  ลาออกจากราชการ  เมื่อวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๑๔  ทางราชการแต่งตั้งให้นายสมบูรณ์  จีนชูแก้ว มาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๑๕๑๔ ตามคำสั่งที่ อ.ส.ฎ. ๘๓๓๓/๒๕๑๔
ต่อมาแต่งตั้งนายพิชัย  สังสิงห์  ดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านศรีพนม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๖ และแต่งตั้งนายสวาท  สิทธิวัง  ดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๑๖ นางฉวีวรรณ  แสงสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๑๖ และมีคำสั่งย้ายนายสมบูรณ์  จีนชูแก้ว ไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวัดอัมพาวาส
ในปีการศึกษา ๒๕๑๘  ทางราชการได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดทำการสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  เปิดเฉพาะชั้น ป.๕  และแต่งตั้งให้ นายวิลัย  ทองสาลี  มาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๘ ตามคำสั่งที่ อ.ส.ฎ. ๓๓๗/๒๕๑๘  และแต่งตั้งให้ นางสาวผ่องศรี  เจริญเวช  มาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๘   แต่งตั้ง นางสาวทิพวรรณ  สุขแดง  มาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๑๙
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๒๐  แต่งตั้งให้นายวิชิต  ทองพรหม  มาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนี้ ตามคำสั่งที่ ๔๖๐/๒๕๒๐  ต่อมานายสวาท  สิทธิวัง  โอนไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดสงขลา  และโอนนายศุภชัย  โชติคุณ  มาปฏิบัติหน้าที่ทน เมื่อวันที่ ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๒๕
ปีการศึกษา ๒๕๒๒  ทางราชการ แต่งตั้งให้นายสุชาติ  ธรรมรักษ์  นายประจวบ  มิตรใจดี และ นายสำเริง  สมสกุล  มาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๒๒ ตามคำสั่งที่ อ.ส.ฎ. ๑๘/๒๓๗๖ ลงวันที่ ๕  มิถุนายน ๒๕๒๒
ในปีการศึกษา ๒๕๒๕ มีคำสั่งย้ายนายสวาท สิทธิวัง ไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวัดอัมพาวาสและให้นายวิรุฬ  ลายพัฒน์ มาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ตามคำสั่ง สปจ ที่๑๙๕/๒๕๒๕ ต่อมา สั่งย้ายนายวิรุฬ  ลายพัฒน์ ไปช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านชายท่า และให้นางสาวนิตาพร  บัวแช่ม มาช่วยราชการที่โรงเรียนนี้แทน เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๒๕
ในปีการศึกษา ๒๕๒๖  ทางราชการได้แต่งตั้งนายประยงค์  นาคน้อย  ครูใหญ่โรงเรียนนี้ ไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวัดจาย  ตามคำสั่ง สปจ. ที่ ๑๑๕/๒๕๒๖ ลงวันที่ ๓๐  มีนาคม ๒๕๒๖ และแต่งตั้งนายสำรวย  ธรรมรักษา มาเป็นครูใหญ่แทน
ในปีการศึกษา ๒๕๒๗ สปอ.ท่าชนะ มีคำสั่งให้นายนิพนธ์  มีชัย  อาจารย์ ๑ ระดับ ๔ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์  มาช่วยราชการ
ปีการศึกษา ๒๕๒๙  ทางราชการ มีคำสั่งให้นายพิชัย  สังสิงห์ ไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนชุมชนบ้านพระรักษ์ราชบำรุง  สปก.พะโต๊ะ  จ.ชุมพร  และแต่งตั้งให้นางสาวยุวดี  แซ่หลี  มาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนี้แทนตามคำสั่ง สปช. ที่ ๗๙๖/๒๕๒๙  ตั้งแต่วันที่  ๑๖  เมษายน ๒๕๒๙
ในปีงบประมาณ ๒๕๓๐  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณอาคารเรียน ๐๐๒  กรมสามัญ ๓ ห้องเรียน  โดยซ่อมแซมฝารอบอาคารทั้งหมด และมีคณะนักศึกษาราม-ท่าชนะ ได้สร้างสนามบาสเก็ตบอลให้กับโรงเรียน และในปีการศึกษานี้ นายเชาวลิตย์  สร้อยสนธ์   มาช่วยราชการ ตั้งแต่วันที่ ๔  มกราคม ๒๕๓๑
ปีการศึกษา ๒๕๓๑ บรรจุแต่งตั้งนางสาวจรินทร์  ชำนาญยนต์  อาจารย์ ๑ ระดับ ๓  ตามคำสั่ง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๑ ย้ายนางผ่องศรี  อุณหพันธ์ ไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนวัดนาคาวาส สปอ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี และรับย้ายนางเพ็ญศรี  สิทธิเชนทร์  มาดำรงตำแหน่งแทน
ปีการศึกษา ๒๕๓๒  ทางราชการแต่งตั้งนายสุรศักดิ์  อักษรสาร  ข้าราชการครู สังกัด   สปอ.ท่าฉาง  มาดำรงตำแหน่งครู ตามคำสั่งที่ ๒๕๒/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๓๒ ขณะเดียวกันได้ย้ายนายสำรวย  ธรรมรักษา ครูใหญ่ ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเกาะชะมวง เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๓๒ และย้ายนายมะแอน  เด็กหลี ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเกาะชะมวง มาเป็นครูใหญ่โรงเรียนนี้
ปี ๒๕๓๔  ทางราชการบรรจุแต่งตั้งให้นายจำรัส  เสมรอด ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงของโรงเรียน โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๔
ปีการศึกษา ๒๕๓๖  แต่งตั้งนางกัลยา  บุญเกตุ   อาจารย์ ๑ ระดับ ๔ โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ และ นางศุภรพิศ  ไชยแขวง  อาจารย์ ๒ ระดับ ๕ โรงเรียน ตชด.ราษฎร์พิทักษ์ มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนนี้
ปีการศึกษา ๒๕๓๗  ทางราชการอนุมัติให้โรงเรียนขยายชั้นเรียนเป็นชั้นอนุบาล ๑ และเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และรับย้ายนางกาญจุรีย์  ชิตเพชร  อาจารย์ ๑ ระดับ ๔  โรงเรียนบ้านเกาะยาง  นายนิกูล  บัวทอง  อาจารย์ ๒ ระดับ ๖  โรงเรียนบ้านดอนมะกอก มาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนี้ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๗
ปีการศึกษา ๒๕๓๘  รับย้ายนางวรนุช  ศรีสิทธิยานนท์  อาจารย์ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะชะมวง มาช่วยราชการ และย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา  อ.ไชยา  ในปีเดียวกัน
ปีการศึกษา ๒๕๓๙  ทางราชการมีคำสั่งให้นางกัญโสม  จุนเด็น  อาจารย์ ๒ สังกัด สปจ.นครศรีธรรมราช มาช่วยราชการและย้ายไปดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์   ในปีการ ศึกษา ๒๕๔๐  และในปีเดียวกัน ทางราชการได้บรรจุแต่งตั้ง นางสาวรัตนา  สมใจหมาย มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๐ รับย้ายนางนิตยา  เศรษฐสวัสดิ์ อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนวัดบางใบไม้ สปอ.เมือง สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๐และรับย้ายนางอัจฉริยา  ธรรมรักษา อาจารย์ ๒ ระดับ ๖ โรงเรียนบ้านดอนมะกอก เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
วันที่ ๓๐  ธันวาคม ๒๕๔๐ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้นายมะแอน  เด็กหลี  อาจารย์ใหญ่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ ๔  กรกฎาคม ๒๕๔๔  นางสาววราภรณ์  สุนยพราก มารายงานตัวช่วยปฏิบัติราชการแทนนางสาวรัตนา  สมใจหมาย  ตามคำสั่ง สปจ.ที่ ๓๓๔/๒๕๔๔และได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนบ้านศรีพนม เมื่อวันที่ ๒๓  สิงหาคม ๒๕๔๔  ตามคำสั่ง สปจ. สฎ. ที่ ๔๙๒/๒๕๔๔
วันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๖  นายสมเชาว์  สิทธิเชนทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมัชฌิมาราม เดินทางมารับตำแหน่ง ตามคำสั่ง สปจ.ที่ ๔๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ และนายมะแอน  เด็กหลี  เดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ในวันเดียวกัน
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖  นายสมเชาว์  สิทธิเชนทร์ เดินทางไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมดิน วันที่ ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๔๖  นายสุรศักดิ์  อักษรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมดิน ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีพนมตามคำสั่ง สพท.สฎ. ที่ ศธ ๐๔๑๖๔/๑๒๒๖ ลงวันที่ ๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๔๖
ปีการศึกษา ๒๕๔๖  ปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตโรงเรียนโดยความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชนจนแล้วเสร็จ ได้จัดทำห้องสำนักงานโรงเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๔๗  นายเฉลิมพล  ไชยแขวง ได้ต่อเติมปรับปรุงส้วม จำนวน ๑ หลัง ๔ ที่นั่งโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน จัดสร้างโรงอาหาร จำนวน  ๑ หลัง
วันที่  ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๔๙ จัดทำรั้วโรงเรียนขนาดความยาว ๗๓ เมตร จำนวน ๑ ด้าน
วันที่ ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๕๐  ทางราชการมีคำสั่งย้ายนางกัลยา  บุญเกตุ ไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ นางสาวอัมพร  มาฆทาน  ครูโรงเรียนบ้านคลองรอกมารายงานตัวปฏิบัติราชการ
วันที่  ๕ มิถุนายน ๒๕๕๐  นายสุรศักดิ์   อักษรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน เดินทางไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านคลองสงค์   และ นายนิวัติ  โสกรรณิตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนากร อ.ไชยา มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีพนม
วันที่ ๒  กรกฎาคม ๒๕๕๐  นางเพ็ญศรี  สิทธิเชนทร์  ย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา และวันที่ ๑๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐  และวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ นายวัฒนา  ขุนภักดี ครูโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา  อ.เคียนซา เดินทางมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนนี้
วันที่ ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๐  คณะครู  กรรมการสถานศึกษา แลผู้ปกครองนักเรียน ช่วยกันปักเสารั้วโรงเรียนต่ออีก ๕๒  ต้น
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒  นางสาวปราณี  ช่วยยิ้ม ย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา  อ.ไชยา
วันที่ ๒๖  มกราคม ๒๕๕๒  นางสาวพรรษา  ธนาวุฒิ  มารายงานตัวและปฏิบัติราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนบ้านศรีพนม
วันที่ ๑๕  มิถุนายน ๒๕๕๒  นางพนิดา  สันหลี  มารายงานตัว ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
วันที่ ๑๒  มกราคม ๒๕๕๓  นายนิวัติ  โสกรรณิตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา  อ.เคียนซา
วันที่ ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๓  นางเสาวนิตย  นาคะสิงห์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา ได้รับคำสั่ง สพท.สฎ. ๒ ที่ ๐๓๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓  ให้ย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีพนม
วันที่ ๕ มีนาคม   ๒๕๕๓ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โดยความร่วมมือของชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู และได้รับความอนุเคราะห์คนงานจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ช่วยกันปูกระเบื้องพื้นอาคารจนแล้วเสร็จ
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓  นางวานิดา  คชสวัสดิ์  ครูโรงเรียนน้ำรอบวิทยา ได้รับคำสั่งย้ายและมารายงานตัวที่โรงเรียนบ้านศรีพนม
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔  โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงและขยายโรงอาหาร ปูพื้นกระเบื้อง และต่อเติมขยายอาคารอีก ๓๖ ตารางเมตร  โดยใช้งบประมาณในการปรับปรุง ทั้งสิ้น ๑๐๔,๒๐๔ บาท(หนึ่งแสนสี่พันสองร้อยสี่บาท) เป็นงบเงินอุดหนุน ๕๔,๒๐๔ บาทและงบบริจาคจากงานศรีพนมรำลึก ปี ๒๕๕๓ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นางเสาวนิตย  นาคะสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีพนม ได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะพงันศึกษา อำเภอเกาะพงัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 11
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕  นายอนุพงศ์ รัตนถิรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย อำเภอท่าชนะ มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีพนม
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ นางสาววราภรณ์  สุนยพราก  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดชยาราม อำเภอไชยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒
วันที่ ๒๕  กันยายน ๒๕๕๕ นางสาวพรรษา ธนาวุฒิ  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านบางตะเภา อำเภอท่งใหญ่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โรงเรียนได้จ้างนางอมรรัตน์ คงคาชัย ครูอนุบาล วิชาเอกปฐมวัย (ค.บ.) เป็นครูอัตราจ้างตามโครงการยกระดับพัฒนาครูทั้งระบบ ตามคำสั่งโรงเรียนที่ ๗๓/๒๕๕๕
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ นางสาวยุวดี  แซ่หลี  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดไตรรัตนากร อำเภอไชยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนได้จ้างนางสาวดวงฤดี แย้มแก้ว วิชาเอกภาษาไทย (ค.บ.) เป็นครูอัตราจ้าง ตามคำสั่งโรงเรียนที่ ๓๐/๒๕๕๖
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ โรงเรียนได้สั่งบรรจุและแต่งตั้งนางสายเพ็ญ บุญทองแก้ว วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) เป็นครูผู้ช่วย ตามคำสั่งโรงเรียนที่ ๔๕/๒๕๕๖
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนได้สั่งบรรจุและแต่งตั้งนางสาวไตรทิพ ประชุมรัตน์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) เป็นครูผู้ช่วย ตามคำสั่งโรงเรียนที่ ๓๕/๒๕๕๗


 

เว็บลิงค์

Public
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
คุรุสภา
ศูนย์ปกิบัติการ สพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Guruonline
Training Obec
TEPE Online
สมศ.
สทศ.
ก.พ.ร.
สถาบันพัฒนาครูฯ (สคบศ.)
ตรวจสอบการขอใบประกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบการต่อใบประกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบการชำระเงิน ชพค.-ชพส.
ThaiLIS
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ.
ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 


Local

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพม 11
ศธจ.สุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อบจ.สุราษฎร์ธานี
อบต.ประสงค์
สถานที่ท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนท่าชนะ
แผนที่สุราษฎร์ธานี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขตพื้นที่ ปี 2560
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาค ปี2560


Other
ดูเว็บการศึกษาอื่นๆ
ดูทีวี-หนังสือพิมพ์
กฎหมาย ระเบียบทางการศึกษา
พยากรณ์อากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา
ครูไทย
ครูบ้านนอก
สหวิชาดอทคอม
วัดผลจุดคอม
ตรวจสอบลากกินแบ่งรัฐบาล
ทดสอบความเร็ว Internet

หลักเกณฑ์วิทยฐานะ

  คู่มือการประเมิน


Login

ข้อมูลโรงเรียน

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน

รวมลิงค์แหล่งความรู้Statistic

Content View Hits : 152956

Who's Online

We have 27 guests online